Välj en sida

Regler & villkor

Allmänna ordningsregler

Som grund gäller Ordningslag (1993:1617)

– Samtliga anvisningar från Helsingborg Prides volontärer måste följas.

– Alla måste ta ansvar för sina egna sopor och eget skräp. Det är förbjudet enligt nedskräpningslagen att lämna sopor och skräp på gatan.

– Under paraden råder alkoholförbud för deltagare.

– Det är inte maskeringsförbud i Paraden. Vi följer ordningslagens regler gällande maskering som säger att förbud enbart gäller om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Se Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall https://lagen.nu/2005:900.

– Det är förbjudet att kasta saker från fordon eller gågrupper. Däremot går det bra att dela ut saker till åskådarna om detta inte skräpar ner eller sinkar paraden.

– Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det får inte uppstå luckor mellan grupperna.

– Har ekipaget musik ska detta anmälas. I start- och helsingborgsområdet råder musikförbud. När ekipaget passerar paradutroparna måste volymen kraftigt sänkas.

– Högsta tillåtna ljudvolym är 100 dBa.

– Om något händer eller ni har frågor kontakta Paradledningen, sektionsledare eller gruppledare. Dessa har radio till sjukvårdspersonal och polis.

Fordon

– Alla fordon måste alltid ha hjulvakter, en hjulvakt per hjul. Hjulvakterna får bara koncentrera sig på sin uppgift.

– Alla fordon kan komma att besiktigas av trafikpolisen gällande trafiksäkerhet och miljözon, vid brister kan fordonet nekas starttillstånd. Längd under 12 meter och fri höjd på 4,5 m kräver ej tillstånd. Ekipaget ansvarar själva för att fordonet kan framföras.

– Pynta gärna era fordon men tänk på att inte täcka för kylaren då risken för överhettning ökar.

– Fordon med monterade blåljus eller sirener får ha dessa monterade, men de får under inga omständigheter vara påslagna.

– Det är absolut förbjudet att kliva av och på fordon under paraden.

Regler för flak

Transportstyrelsens regler för studentflak och karnevalståg Detta gäller vid färd på flak eller släp.

– Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.

– Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.

– Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.

– * Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

– Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.

– Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven. Påföljd: Om Paraddeltagaren bryter mot ordningsregler, eller agerar så att paradens fortsatta verksamhet äventyras äger Helsingborg Pride rätt att med omedelbar verkan bryta Paraddeltagarens fortsatta medverkan i Pride Parade. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas ej.

Tänk på följande

– Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Fordon kan tippa om alla samlas på en sida av flaket.

– Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.

– Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.

– Högsta hastigheten är 20 km i timmen.

– En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.